Privacy beleid (AVG)

Privacy beleid Vrienden van S.V.B.V.

Als lid van de Vrienden van S.V.B.V.  mag u er vanuit gaan dat we zorgvuldig met uw persoonsgegevens omspringen. Dat vinden wij vanzelfsprekend. Immers, als bestuur van deze vereniging willen we zelf ook graag dat onze eigen persoonsgegevens slechts dienen te worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld zijn, en geen andere. Zo vinden we het ook - op z'n zachtst gezegd - vervelend als ons e-mailadres ongevraagd zou verschijnen in een 'vreemde' database, op basis waarvan we allerhande (ongewenste) reclame of spam toegezonden krijgen. En wat voor ons als organisatie geldt, geldt zeker ook voor onze leden,  volgens het credo 'ga met anderen om zoals je zelf graag behandeld wilt worden'.

Deze manier van omgaan met andermans privacy proberen we al sinds de oprichting van de Vrienden van S.V.B.V. te hanteren. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is, betekent dan ook geen grote verandering in ons doen en laten. Hoogstens een aanscherping van het één en ander.

Als we het in onze eigen woorden zeggen, dan komt ons privacy beleid in grote lijnen op het volgende neer: gebruik persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn en geef deze persoonsgegevens niet af - bewust of via een (computer)lek - aan mensen of organisaties die er niets mee te maken hebben. In overeenstemming met de AVG brengt dit met zich mee dat wij in ieder geval:
 • [Uw] persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid.
 • Verwerking van [uw] persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om [uw] uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van [uw] persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van [uw] rechten omtrent [uw] persoonsgegevens, [u] hierop willen wijzen en deze respecteren.
[U] en [uw] heeft betrekking op personen van wie wij persoonsgegevens verwerken; dit zijn leden die de Vrienden van S.V.B.V. ondersteunen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de Vrienden van S.V.B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • Om contact te leggen voor activiteiten binnen de vereniging Vrienden van S.V.B.V.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, banknummer en geboortedatum.
 
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, bijvoorbeeld wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. Verder kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
De Vrienden van S.V.B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist

 • Van leden, met peildatum 1 januari van elk jaar, bewaren we de persoonsgegevens die zijn ingevoerd bij het inschrijven, zijnde: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, banknummer en geboortedatum, alsmede het niet-persoonsgegeven 'lid sinds'. Deze gegevens zijn nodig ter voorkoming van deelname door te jonge leden en om contact op te nemen in geval van calamiteiten bij een festiviteit.
 • Van leden uit voorgaande jaren bewaren we alleen de voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, woonplaats en 'lid sinds'. Dit omdat we bij het bepalen van eigen bijdrage bij een festiviteit meewegen hoe lang iemand lid is van de vereniging.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Binnen de vereniging Vrienden van S.V.B.V.  worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen die daartoe vanuit de organisatie aangewezen zijn (dus alleen een beperkt aantal mensen)
 • Alle personen die namens de vereniging Vrienden van S.V.B.V.  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • Wij maken op regelmatige basis back-ups van al onze gegevens, inclusief de persoonsgegevens, om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze leden worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken.

Als vereniging Vrienden van S.V.B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van [uw] persoonsgegevens. Als u na het doorlezen van dit Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hierover heeft, een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Vereniging "Vrienden van S.V.B.V."
Telefoon 06 - 2276 0804
E-mail: vriendenvansvbv@gmail.com

Het bestuur van de Vrienden van S.V.B.V.
25 mei 2018